Lågfriktionskonceptet

Lågfriktionskonceptet består av fem olika innovationer och lösningar, var och en noga utvecklade för att uppnå högsta produktion, optimal bränsle- och energiförbrukning samt mycket låga underhållskostnader. Tillsammans resulterar de fem lösningarna i en
oslagbar kombination som gör att SP erbjuder aggregat med helt unika egenskaper och fördelar som maximerar din lönsamhet.
Lågfriktionskonceptet ger dig ett högproducerande och lättjobbat aggregat oavsett om det handlar om gallring, grov slutavverkning eller lövskogsavverkning. Matarhjulens unika upphängning ger ett smidigt, smalt aggregat som gör att du enkelt avverkar även täta bestånd utan onödigt slitage på vare sig aggregat eller kvarvarande träd. Samtidigt får du i grov avverkning maximal bärkraft från hjulen, där du enkelt hanterar även tunga stammar, allt för en effektiv avverkning med maximal lönsamhet.
SP´s aggregat kan dessutom monteras på alla basmaskiner oavsett märke och utan att maskinens befintliga data- och styrsystem behöver bytas ut eller byggas om.

Fem innovationer för maximal effektivitet:

Kvistknivarna

Kvistknivarna är utrustade med långa och speciellt utformade kniveggar vilket gör att kvistarna skärs av istället för att brytas av. Detta medför att friktionen under kvistningen minimeras och hastigheten och produktiviteten ökar. Kvistknivarna är gjutna i höghållfast stål för bästa hållbarhet och längsta livslängd.

Proportionella tryck

Proportionella säkerställer att aggregatet automatiskt alltid jobbar med optimalt tryck på kvistknivar och matarhjul mot stammen oavsett stamdiameter. Detta gör att friktionen mellan stam och aggregat minimeras och att matningen går så snabbt och lätt som möjligt. Individuella inställningar per trädslag maximerar produktionen ytterligare.

LogHold

Log Hold är ett patenterat system och en vidareutveckling av det proportionella trycket som minimerar friktionen ytterligare. LogHold innebär att kvistknivstrycket mot stammen kan sänkas ännu mer utan att man för den skull riskerar att tappa stammen. Om stammen är på väg att falla ur aggregatet reagerar LogHold blixtsnabbt genom att reglera knivtrycket till en sådan nivå att stammen hålls upp i sitt optimala läge igen. Hur mycket diametern får öka innan LogHold agerar ställs in per trädslag i styrsystemet.

Proportionellt vinklade matarhjul

Proportionellt vinklade matarhjul innebär att vinkeln och bärkraften från matarhjulen proportionellt ändras i förhållande till stamdiametern. När matarhjulen är fullt öppna vid bearbetning av mycket grova stammar, har matarhjulen mest vinkel och ger tack vare detta maximal bärkraft mot stammen. Det medför att trycket på kvistknivarna kan minimeras vilket i sin tur minskar friktionen och gör att aggregatet snabbt och lätt kan mata igenom stammen. När matarhjulen är stängda ger denna unika lösning ett mycket smalt och smidigt aggregat med kompakta mått.

LogHold

Optimal hydraulik

Optimal hydraulik innebär att tryckfallen har minimerats genom dimensionering och utformning av hydraulikkomponenter såsom motorer, ventilpaket, kopplingar och slangar. Detta genererar hög energieffektivitet och lägsta möjliga bränsleförbrukning per avverkad kubikmeter där effekten, kraften och produktiviteten maximeras vid matning, kvistning och kapning. Tack vare att SP´s aggregat enligt Lågfriktionskonceptet endast har två hjulmotorer kan antalet slangar, kopplingar och vinklar minskas väsentligt, något som också medför minimala förluster i hydraulsystemet. Genom de låga tryckfallen minskas även värmeutvecklingen i hydraulsystemet, något som ökar komponentlivslängden på maskinen tack vare mindre slitage och underhållsbehov.

Lågfriktionskonceptets fördelar

Maximerar

Minimerar